در حال بارگذاری محتوای سبد خرید...
نمایش سبد خرید پرداخت
مجموع سبد خرید:

دسته - معلومات عمومی

آیا میدونید کالری مواد غذایی اطرافمون چقدر هستن؟

معلومات عمومی

آیا میدونید کالری مواد غذایی اطرافمون چقدر هستن؟ میزان مصرف کالری ها به میزان متابولیسم پایه و فعالیت بدنی و عواملی چون سن، جنسیت و قد بستگی دارد. به طور کلی، بدن یک فرد بسیار فعال بین ۲۰۰۰…