در صورت کنسل نمودن سفارش تا ۷۲ ساعت قبل ۱۰ درصد از مبلغ کل کسر و الباقی عودت داده می شود

در صورت کنسل نمودن سفارش تا ۴۸ ساعت قبل ۳۰ درصد از مبلغ کل کسر و الباقی عودت داده می شود

در صورت کنسل نمودن سفارش تا ۲۴ ساعت قبل ۵۰ درصد از مبلغ کل کسر و الباقی عودت داده می شود

در صورت کنسل نمودن سفارش تا ۱۲ ساعت قبل ۷۰ درصد از مبلغ کل کسر و الباقی عودت داده می شود

و حتما کنسل نمودن به صورت کتبی از طریق پیامک و یا واتس اپ باشد تا سریعا مورد انجام کنسلی قرار گیرد.